Giáo sư Kiến trúc sư Makoto Shin Watanabe tới thăm Văn phòng Kiến trúc sư NH VILLAGE ARCHITECTS.


Giáo sư - Kiến trúc sư Makoto Shin Watanabe, người sáng lập Văn phòng kiến trúc sư ADH Architects nơi ra đời những thiết kế sâu sắc tại Nhật Bản, đã cùng Lab nghiên cứu của Ông thuộc khoa Thiết kế trường Đại học Hosei tới thăm Văn phòng Kiến trúc sư NH VILLAGE ARCHITECTS vào tháng 8 năm 2018. Chuyến tham quan thực tế giúp các sinh viên của Ông tìm hiểu phương thức sáng tác và thực hành Kiến trúc của Văn phòng NH VILLAGE ARCHITECTS tại môi trường địa phương ở Việt Nam.