NH VILLAGE ARCHITECTS hợp tác với Phòng nghiên cứu của Giáo sư Gondo - Đại học Tokyo Metropolitan